HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

 

Tên chính sách hỗ trợ

Đánh giá kết quả khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Lĩnh vực

Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp

Cơ sở pháp lý