PHÒNG QUẢN LÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Địa chỉ: 273 Điện Biên Phủ, Quận 3; ĐT: (08) 38298217; Fax: (08) 38226497

 

TRƯỞNG PHÒNG: Ông Đào Minh Đức

Email: dmduc.skhcn@tphcm.gov.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: Bà Hoàng Tố Như

Email: htnhu.skhcn@tphcm.gov.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: Ông Võ Hưng Sơn

Email: vhson.skhcn@tphcm.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

a) Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý về sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tổ chức xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất trên địa bàn Thành phố và tổ chức thực hiện các văn bản trên sau khi được phê duyệt;

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ và phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất trên địa bàn Thành phố; cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ và phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất cho phù hợp với các điều kiện thực tiễn của Thành phố;

- Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý hoạt động sở hữu công nghiệp cho các Sở, ngành, quận huyện và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố xác lập quyền về sở hữu công nghiệp;

- Tổ chức, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ cho các cơ quan quản lý, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các đơn vị nghiên cứu, đào tạo và nhân dân Thành phố;

- Hướng dẫn hoạt động đăng ký, thẩm định và công nhận sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức khai thác cơ sở thông tin, tư liệu sở hữu trí tuệ và các nguồn thông tin khác phục vụ công tác quản lý và nhu cầu của xã hội;

- Tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nhằm thúc đẩy phát triển sở hữu trí tuệ;

- Quản lý các hoạt động dịch vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ trên địa bàn Thành phố theo quy định;

- Tổ chức kiểm tra hoạt động của các tổ chức giám định sở hữu công nghiệp;

- Phối hợp với Thanh tra và các cơ quan có liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo các vụ việc liên quan đến chức năng nhiệm vụ được giao

- Tư vấn về xác lập, bảo vệ, quản lý và phát triển giá trị quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật; hỗ trợ việc áp dụng và chuyển giao sáng chế nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất;

 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

  • 35 nam So KHCN 1
  • 35 nam So KHCN-2
  • 35 nam So KHCN-3
  • 35 nam So KHCN-4
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-2
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-1
  • Tư liệu phát sóng

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
0
3
7
3
0
2
Tìm kiếm