Đối tượng bảo hộ 11 Tháng Giêng 2010 5:25:00 CH

Đối tượng bảo hộ

CÁC NGUYÊN TẮC - ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ
SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP


A. SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH (SC/GPHI)
1. Các quy định chung theo Bộ luật dân sự, Nghị định 63/CP
Sáng chế/Giải pháp hữu ích là các giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có trình độ sáng tạo (đối với Sáng chế) và có khả năng áp dụng.
Các đối tượng cơ bản của Sáng chế/Giải pháp hữu ích gồm cơ cấu, chất, phương pháp và chủng vi sinh vật.

2. Hồ sơ đăng ký gồm

 

Tờ khai yêu cầu cấp văn bằng - Bản mô tả SC/GPHI
Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn - Yêu cầu bảo hộ SC/GPHI
Tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên - Bản tóm tắt SC/GPHI
Bản dịch tiếng Việt của tài liệu - Bản vẽ, sơ đồ, bản tính toán
Chứng từ nộp lệ phí (xem phần Lệ phí nộp đơn)

3. Tiến trình và thời hạn xét nghiệm (xem phần Qui trình xét nghiệm đơn của Cục SHCN)

4. Hiệu lực văn bằng:
20 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ đối với Bằng Độc quyền SC và 10 năm đối với Bằng GPHI

Chủ sở hữu văn bằng phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực hàng năm.

5. Nguyên tắc đăng ký:
Chủ sở hữu/tác giả SC/GPHI có thể đăng ký trực tiếp tại Cục SHCN hay có thể thông qua bất kỳ một Đại diện SHCN (xem danh sách Đại diện SHCN).

B. CHUYỂN GIẢO QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP (SHCN)
1. Các quy định chung theo Nghị định 63/CP
- Chuyển giao quyền SHCN là:

 

o Chuyển giao quyền sở hữu đối tượng SHCN.
o Chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHCN (Licence).

- Mọi hình thức chuyển giao quyền SHCN phải thể hiện bằng văn bản Hợp đồng (HĐ) và phải được phê duyệt của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ KHCN&MT) và/hoặc đăng ký tại Cục SHCN trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng.

- Việc chuyển giao quyền SHCN đối với NHHH không được tạo nên nhầm lẫn về đặc tính hoặc nguồn gốc của hàng hóa/dịch vụ mang NHHH.

2. Hồ sơ đăng ký gồm:
- Tờ khai đề nghị phê duyệt đăng ký HĐ chuyển giao quyền SHCN.
- Giấy ủy quyền (nếu nộp qua Đại diện SHCN)
- Bản gốc/bản sao Hợp đồng.
- Bản gốc/Văn bằng (chuyển giao quyền sở hữu).
- Giấy đăng ký kinh doanh của Bên Nhận (nếu đối tượng được giao là NHHH)
- Quyết định phê duyệt của Bộ trưởng Bộ KHCN&MT (HĐ phải qua phê duyệt).
- Chứng từ lệ phí.

C. ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP (KDCN)
1. Các quy định chung theo Bộ Luật Dân sự, Nghị định 63/CP
- KDCN là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố đó, có tính mới đối với thế giới và dùng làm mẫu để tạo ra sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

- Mỗi Đơn yêu cầu cấp ăn bằng bảo hộ chỉ dành cho một đối tượng hoặc có thể một số đối tượng nhưng phảI mang tính thống nhất về mục đích sử dụng.

2. Hồ sơ đăng ký gồm:
- Tờ khai yêu cầu cấp Văn bằng.
- Giấy ủy quyền (nếu nộp qua Đại diện SHCN)
- Bản mô tả KDCN.
- Bộ ảnh chụp KDCN hoặc bản vẽ.
- Chứng từ nộp lệ phí.
- Các tài liệu cần thiết khác.

3. Hiệu lực Văn bằng: 05 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ, có thể được gia hạn liên tiếp 2 lần, mỗi lần 05 năm.

4. Nguyên tắc đăng ký:
Chủ sở hữu/tác giả KDCN có thể đăng ký trực tiếp với Cục SHCN hay có thể thông qua bất kỳ một Đại diện SHCN (xem Danh sách Đại diện SHCN).

Việc đăng ký bảo hộ độc quyền KDCN không mang tính bắt buộc.

D. ĐĂNG KÝ QUỐC GIA NHÃN HIỆU HÀNG HÓA (NHHH)
1. Các quy định chung theo Bộ Luật Dân sự, Nghị định 63/CP
NHHH là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa cùng loại của các cơ sở sản xuất kinh doanh khác nhau.

NHHH có thể là từ ngữ, hình ảnh, vật thể ba chiều hoặc tập hợp được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

2. Hồ sơ đăng ký gồm:
- Tờ khai yêu cầu cấp Văn bằng.
- Tài liệu xác nhận quyền kinh doanh hợp pháp.
- Giấy ủy quyền (nếu nộp qua Đại diện SHCN).
- Mẫu nhãn hiệu.
- Chứng từ lệ phí.

3. Hiệu lực Văn bằng: 10 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ và có thể gia hạn.

4. Đăng ký quốc tế NHHH theo Thỏa ước Madrid
+ Các điều kiện để có thể đăng ký NHHH theo Thỏa ước Madrid là:

 

o NHHH đã được đăng ký tại Việt Nam.
o Các nước được chỉ định phải là thành viên của Thỏa ước Madrid.

+ Hiệu lực của Văn bằng: Đăng ký quốc tế NHHH theo Thỏa ước Madrid sẽ có hiệu lực bảo hộ tương đương như đăng ký NHHH quốc gia với thời hạn hiệu lực là 10 năm hoặc 20 năm (có thể gia hạn) tùy theo yêu cầu của Người nộp đơn.

5. Nguyên tắc đăng ký:
Chủ sở hữu NHHH có thể đăng ký trực tiếp tại Cục SHCN hoặc có thể thông qua bất kỳ một Đại diện SHCN (xem danh sách Đại diện SHCN).

Việc đăng ký bảo hộ độc quyền NHHH mang tính bắt buộc khi đưa hàng hóa tham gia thị trường.


Số lượt người xem: 2168    

TIN MỚI HƠN

Xem theo ngày Xem theo ngày
  • 35 nam So KHCN 1
  • 35 nam So KHCN-2
  • 35 nam So KHCN-3
  • 35 nam So KHCN-4
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-2
  • 30 năm sau một chặng đường phát triển-1
  • Tư liệu phát sóng

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
7
4
2
1
6
0
Tìm kiếm