SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đây là chương trình hỗ trợ hướng đến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp và khu vực công nhằm nâng cao năng suất – chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM vừa có thông báo về việc mời đăng ký các dự án hỗ trợ hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại TP.HCM năm 2021. Chương trình cũng tìm kiếm những dự án có giải pháp sáng tạo khả thi để đưa vào ứng dụng trong thực tế, kết nối hoạt động đổi mới sáng tạo ở Thành phố Thủ Đức và các quận huyện, tăng cường hoạt động chuyển đổi số và hình thành đô thị sáng tạo.

Các dự án được chia thành 4 nhóm gồm: (1) Tổ chức các sự kiện thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo; (2) Hỗ trợ chuyển giao mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp; (3) Xây dựng tài liệu mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp; (4) Hỗ trợ ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong khu vực công.

Theo thông báo, hồ sơ dự án được tiếp nhận liên tục trong năm 2021. Hồ sơ đăng ký thực hiện gửi qua email: qlcoso.skhcn@tphcm.gov.vn (Các tài liệu gửi phải được ký tên và đóng dấu xác nhận của đơn vị đăng ký thực hiện hoặc cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tiếp nhận).

Ở nội dung thứ nhất “Tổ chức các sự kiện thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo”, chương trình hướng đến việc tổ chức các sự kiện thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong giáo dục, cộng đồng thông qua các cuộc thi - hội thảo - chương trình tập huấn (về STEM, STEAM, phát triển tư duy, kỹ năng sáng tạo…), ngày hội khởi nghiệp sáng tạo, Ngày hội Khoa học và Công nghệ. Cơ quan, đơn vị, tổ chức đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách Thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện (nhưng không vượt quá 80 triệu đồng).

dmstcoso1Học sinh Tân Phú trải nghiệm sáng tạo với cuộc thi lắp ghép robot
Ở nội dung thứ 2 “Hỗ trợ chuyển giao mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp”, chương trình hướng đến việc hỗ trợ cho nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Thành phố được chuyển giao các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp. Đơn vị đăng ký thực hiện hoặc tổ chức, cá nhân tiếp nhận hỗ trợ chuyển giao sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách Thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện dự án (nhưng không vượt quá 300 triệu đồng).

Ở nội dung thứ 3 “Xây dựng tài liệu mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp”, chương trình hướng đến việc tạo lập cơ sở dữ liệu về các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp nhằm phổ biến cho cộng đồng, thúc đẩy triển khai ứng dụng vào hoạt động sản xuất - kinh doanh góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Đơn vị đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách Thành phố tối đa không quá 30 triệu đồng/tài liệu.

Ở nội dung thứ 4 “Hỗ trợ ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong khu vực công”, chương trình hướng đến việc hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp công lập (cơ quan, đơn vị) ứng dụng các mô hình, giải pháp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và năng lực, hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Đơn vị đăng ký thực hiện hoặc cơ quan, đơn vị tiếp nhận ứng dụng sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách Thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện dự án (nhưng không vượt quá 300 triệu đồng).

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ Cơ sở (Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM).

Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3.
Website: https://dost.hochiminhcity.gov.vn/thong-bao/moi-dang-ky-cac-du-an-ho-tro-hoat-dong-ung-dung-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-nam-2021
Email: qlcoso.skhcn@tphcm.gov.vn.
Điện thoại: (028) 39307463.

Kim Hoan - Cesti

 

Căn cứ Hướng dẫn số 10662/HD-SLĐTBXH ngày 07 tháng 4 năm 2021 của của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn TP.HCM năm 2021 (sau đây gọi tắt là Tháng hành động).
Sở Khoa học và Công nghệ (Sở) triển khai thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích
Tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức, thúc đẩy các hoạt động cụ thể để cải thiện điều kiện lao động đến công chức, viên chức, người lao động Sở về thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động; đồng thời đẩy mạnh các chương trình phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong Sở.
2. Yêu cầu
Tổ chức các hoạt động có hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện lao động của Sở; đảm bảo tuyên truyền, vận động thực hiện phòng, chống dịch Covid – 19 theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND Thành phố và an toàn sức khỏe cho người lao động và cộng đồng.
II. NỘI DUNG - GIẢI PHÁP
1. Chủ đề của Tháng hành động: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”.
2. Thời gian: Từ ngày 01 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2021.
3. Các hoạt động chính của Sở để hưởng ứng Tháng hành động:
- Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động trong Tháng hành động năm 2021 và phổ biến đến các phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc Sở.
- Treo băng rôn tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động trước cổng Sở.
- Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và hoạt động hưởng ứng Tháng hành động trên website Sở.
III. CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN
- Kế hoạch số 45/KH-BCĐTƯ ngày 07/01/2021 do Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Trung ương ban hành về Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021;
- Kế hoạch số 814/KH-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của UBND Thành phố về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn Thành phố năm 2021;
- Hướng dẫn số 10662/HD-SLĐTBXH ngày 07 tháng 4 năm 2021 của của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn TP.HCM năm 202

Tài sản trí tuệ có thể tạo ra lợi nhuận kỳ vọng đạt được trong tương lai, từ đó nâng cao giá trị của doanh nghiệp.

Ngày 17/4/2021, Sở KH&CN TP.HCM phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ và Đại học Công nghiệp TP.HCM tổ chức diễn đàn “Doanh nghiệp nhỏ và vừa với sở hữu trí tuệ - Mang ý tưởng của bạn đến với thị trường”. Đây là hoạt động chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2021 (IP Day 2021).

ipday1

Diễn đàn “Doanh nghiệp nhỏ và vừa với sở hữu trí tuệ - Mang ý tưởng của bạn đến với thị trường”

Ông Võ Hưng Sơn (Trưởng phòng Quản lý KH&CN Cơ sở - Sở KH&CN TP.HCM) cho biết do sự thiếu hụt về nhân lực, hầu hết doanh nghiệp không có hệ thống quản trị tài sản trí tuệ đầy đủ. Điều này dẫn đến việc tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp chưa có quy chế quản lý, khai thác, gây thất thoát.

Hơn 10 năm qua, TP.HCM liên tục triển khai Chương trình đào tạo quản trị viên tài sản trí tuệ (bao gồm 3 cấp độ Chuyên viên – Trưởng Bộ phận và Giám đốc Tài sản trí tuệ) nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa lớn, hình thành cộng đồng quản trị viên tài sản trí tuệ ở Thành phố. Tuy nhiên, do nội dung kiến thức rất nặng và thời gian học liên tục kéo dài (đến 3 năm cho cấp độ Giám đốc Tài sản trí tuệ), nên số lượng học viên hoàn thành hết cả các cấp độ không nhiều.

ipday2

Ông Võ Hưng Sơn báo cáo thực trạng quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp ở TP.HCM

Tính đến năm 2020, TP.HCM mới chỉ cấp Giấy chứng nhận cho khoảng 200 học viên đạt cấp độ Chuyên viên Tài sản trí tuệ, 100 học viên đạt cấp độ Trưởng bộ phận Tài sản trí tuệ. Riệng ở cấp độ Giám đốc Tài sản trí tuệ thì có khoảng 60 người. Đây cũng là nguồn nhân lực để tạo dựng mạng lưới chuyên gia về sở hữu trí tuệ. Việc tạo dựng mạng lưới chuyên gia cũng là giải pháp giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong quá trình quản trị tài sản trí tuệ, giảm bớt vai trò hỗ trợ của Nhà nước.

Ông Willimott Peter (Chuyên gia cấp cao của Văn phòng WIPO tại Singapore) nhấn mạnh, tuy tài sản trí tuệ không nhất thiết phải đăng ký bảo hộ, nhưng đơn bảo hộ có thể giúp doanh nghiệp ngăn chặn được nguy cơ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tạo lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ. Hiện nay, WIPO đã có cơ chế “một cửa” nhằm hỗ trợ cho những tổ chức, cá nhân chỉ cần nộp 1 đơn, là có thể được bảo hộ ở nhiều quốc gia (theo danh sách và sự chỉ định), kể cả ở Mỹ, Nhật hoặc châu Âu.  

Trong quá trình tạo lập tài sản trí tuệ có sự phối hợp giữa trường Đại học và doanh nghiệp nhỏ và vừa ở TP.HCM những năm vừa qua, thì trường Đại học có vai trò làm “nhà máy” sản xuất kinh tế tri thức – các bằng sáng chế, còn doanh nghiệp nhỏ và vừa có vai trò tiên phong ứng dụng sáng chế để tạo ra sản phẩm, giải pháp phục vụ xã hội. Do đó, quá trình đưa ý tưởng đến với thị trường cần có sự hợp tác chặt chẽ của các bên, trong đó cơ quan quản lý Nhà nước giữ vai trò trung gian hỗ trợ, kết nối chuyển giao công nghệ.

ipday3

Nhà nước làm trung gian kết nối nhà trường với nhà doanh nghiệp

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cùng lúc ở nhiều quốc gia sẽ giúp doanh nghiệp có góc nhìn đa dạng hơn về tài sản trí tuệ và buộc doanh nghiệp phải tìm hiểu thật kỹ trước ra quyết định sản xuất – kinh doanh.

Mặt khác, chỉ khi nắm bắt được lợi nhuận kỳ vọng thu từ việc khai thác các quyền sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp mới có thể xây dựng hồ sơ sở hữu trí tuệ thu hút đầu tư, từ đó việc định giá doanh nghiệp mới có thể chính xác và đạt giá trị cao. Trong nhiều trường hợp, tài sản trí tuệ có giá trị lớn hơn rất nhiều so với tài sản vật chất. Điều này thường xảy ra với các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có tính sáng tạo.

Hoàng Kim - cesti.gov.vn

Trong chương trình lãnh đạo TPHCM gặp gỡ cán bộ Đoàn các thời kỳ, Bí thư Thành đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương kiến nghị lãnh đạo TP cùng các sở, ngành hỗ trợ, cho phép các sáng kiến, nghiên cứu khoa học của người trẻ sớm được ứng dụng vào thực tiễn. Thực tế lâu nay, việc chuyển giao các công trình nghiên cứu của đoàn viên, thanh niên vẫn chưa có lối ra. 
 

Triệt lục bình bằng thiên địch

Chỉ về phía rạch Ông Sâu (quận 12, TPHCM) một thời ken kín lục bình, bà Phạm Thu Ân vui mừng cho biết, gần đây đám lục bình lụi dần rồi biến mất, dòng kênh thông thoáng, nhờ đó muỗi mòng cũng giảm đáng kể. Mừng nhất là mùa mưa, nước trên đường rút nhanh, chất lượng cuộc sống người dân cũng dần được cải thiện. 

Để có được kết quả trên là nỗ lực rất lớn của nhóm nghiên cứu thuộc Trường ĐH Nông Lâm TPHCM. TS Lê Khắc Hoàng, Trưởng bộ môn Bảo vệ thực vật, Khoa Nông học - chủ nhiệm công trình nghiên cứu “Sử dụng thiên địch để kiểm soát lục bình trên kênh, rạch tại TPHCM” cho biết, TPHCM hiện có khoảng 2.000km kênh rạch đóng vai trò quan trọng trong việc thoát nước trên địa bàn TP. Trong đó có 170 kênh rạch với gần 700km bị lục bình, cỏ dại phát triển ngăn dòng chảy, cản trở giao thông đường thủy, phát sinh dịch bệnh. 

Theo TS Lê Khắc Hoàng, vào các đợt chiến dịch tình nguyện, đoàn viên thanh niên TPHCM ra quân trục vớt lục bình trên kênh rạch nhưng chỉ được một thời gian là đâu lại vào đó. Nhiều nơi triệt lục bình bằng thuốc trừ cỏ, ảnh hưởng lớn đến môi trường sống và các loài thủy sinh. Vì vậy anh luôn trăn trở đến một giải pháp hiệu quả hơn.

lucbinh
Thả thiên địch để kiểm soát lục bình tại quận Bình Tân

Khoảng năm 2010, có dịp đi nghiên cứu tại Nhật Bản, TS Lê Khắc Hoàng biết đến 2 loài bọ cánh cứng là bọ Neochetina eichhorniae và bọ Neochetina bruchi có nguồn gốc từ Brazil, chỉ ăn và gây hại trên lục bình. Tìm hiểu thì biết thêm, đã có nhiều nước như Australia, Mỹ, Ấn Độ, nhiều nước châu Phi và Thái Lan dùng 2 loài bọ này để kiểm soát lục bình.

Anh ấp ủ ý định sẽ nhân giống 2 loài bọ để xử lý tình trạng lục bình xâm lấn kênh rạch tại TPHCM. Tuy nhiên, thủ tục nhập khẩu côn trùng vào Việt Nam rất khó, vì vậy anh dành nhiều năm để khảo sát trong nước, tìm kiếm 2 loài bọ trên. Năm 2014, phát hiện 2 loài bọ trên tại sông Vàm Cỏ Đông, TS Lê Khắc Hoàng lập tức thành lập nhóm nghiên cứu với kỳ vọng sẽ giải quyết vấn nạn lục bình ở TPHCM và các tỉnh ĐBSCL.

“Mất gần 3 năm nhân giống và thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, năm 2017, mẻ bọ đầu tiên gồm 80.000 con, từ 1-4 tuần tuổi được Đoàn Trường ĐH Nông Lâm kết hợp với Sở KH-CN TPHCM đem đi “chinh chiến” trên rạch Ông Sâu. Kết quả, từ 8.000m2 lục bình trên kênh này, chỉ sau 3 tháng thu hẹp còn khoảng 2.000m2. Những vạt lục bình bị phá hủy không sinh trưởng trở lại”, TS Lê Khắc Hoàng chia sẻ.

Đến nay, ngoài kết hợp với Sở KH-CN, Đoàn Trường ĐH Nông Lâm TPHCM còn kết hợp với Thành đoàn TP Thủ Đức, Quận đoàn Bình Tân xử lý triệt lục bình ở một số tuyến kênh trên địa bàn. 

 Anh Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM, cho biết, trong số những công trình nghiên cứu được cấp kinh phí thực hiện hàng năm có khoảng 10% là nghiên cứu ứng dụng. Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ (thuộc Thành đoàn TPHCM) chọn lọc đề tài có chất lượng và đề xuất Sở KH-CN TPHCM phát triển thành đề tài cấp Sở để thuận lợi hơn trong quá trình chuyển giao và ứng dụng. Dẫu vậy, chỉ số ít công trình trong số này được chuyển giao và ứng dụng vào thực tiễn.

Trắc trở đầu ra

Nhóm nghiên cứu khoa Nông học, Trường ĐH Nông Lâm TPHCM cũng đang nghiên cứu một số vi khuẩn có ích và enzym có thể kiểm soát được mùi hôi rác thải hữu cơ. Nếu thành công, đây sẽ là một trong những giải pháp giúp cải thiện môi trường sống của người dân ở khu vực huyện Nhà Bè, Bình Chánh, quận 7 - những nơi bị ảnh hưởng nặng bởi bãi rác Đa Phước. 

Song, TS Lê Khắc Hoàng cũng trăn trở đầu ra cho công trình nghiên cứu. Như công trình triệt lục bình bằng thiên địch được Sở KH-CN TPHCM hỗ trợ kinh phí nghiên cứu lên tới hơn 2 tỷ đồng, dù đã được thử nghiệm, các nước trên thế giới triển khai nhiều năm nay nhưng hiện Đoàn Trường ĐH Nông Lâm cũng chỉ kết hợp với một số tổ chức Đoàn, triển khai trên quy mô nhỏ, lẻ.

Đó cũng là trăn trở chung của rất nhiều nhóm nghiên cứu khoa học tại các trường ĐH. TS Trần Ngọc Huy, giảng viên Khoa Điện - Điện tử, Trường ĐH Bách Khoa TPHCM chia sẻ, sau nhiều năm nghiên cứu, thử nghiệm, TS Huy và nhóm đã ra mắt các phiên bản robot tự hành trên mặt nước, robot ngầm dưới nước với những phiên bản khác nhau. Tuy nhiên, hiện công trình này vẫn chỉ dừng lại ở thử nghiệm trong môi trường hồ bơi, khu vực hồ nước nhỏ.

Theo đánh giá của các chuyên gia quan trắc, công trình là một giải pháp thông minh để thực hiện các cuộc khảo sát hay quan trắc môi trường nước một cách hiệu quả. Sản phẩm cũng có thể tăng thêm nhiều tính năng mới để chuyên chở thiết bị lặn cỡ nhỏ, tuần tra trinh sát, cứu hộ cứu nạn, phối hợp tác chiến trong quốc phòng an ninh.

TS Huy cho biết, xuất phát từ thực tiễn tình trạng ô nhiễm môi trường nước ngày càng nghiêm trọng cũng như những khó khăn của nhân viên quan trắc, nhóm nghiên cứu gồm các giảng viên và sinh viên của trường đã nảy ra ý tưởng nghiên cứu tàu không người lái phục vụ cho việc quan trắc sông ngòi. Thực tế, công trình có thể tự động theo dõi về nguồn ô nhiễm, thành phần và tính chất ô nhiễm, về phản ứng của thủy sinh và sự thay đổi trạng thái của nước. Sau khi tàu tự động thực hiện quan trắc sẽ thu thập thông tin đưa về website để người dùng theo dõi và xử lý.

Theo TS Huy, tại Việt Nam hiện nay nghiên cứu trong lĩnh vực này chưa nhiều. Qua thực nghiệm, công trình đã khẳng định tính hiệu quả và có giá thành rẻ hơn so với các sản phẩm ngoại nhập. Điều mong mỏi của nhóm là công trình sớm được ứng dụng phổ biến trong thực tiễn.

THU HƯỜNG - HỒNG HẢI (SGGP)

Các nhiệm vụ được công bố công khai nhằm thu hút các đơn vị đủ năng lực triển khai hiệu quả.

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM vừa có thông báo số 629/TB-SKHCN về việc mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) theo đặt hàng của Sở. Đối tượng tham gia là các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp KH&CN hoặc trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu KH&CN. Trường hợp tổ chức không thuộc đối tượng trên có thể liên kết với các đơn vị có chức năng để đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Các nhiệm vụ bao gồm: (1) Xây dựng và phát triển nền tảng trực tuyến hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo (ĐMST) của Sàn Giao dịch công nghệ; (2) Xây dựng nền tảng thúc đẩy hoạt động ĐMST; (3) Phát triển hệ thống quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ và ĐMST.

Nhiệm vụ Xây dựng và phát triển nền tảng trực tuyến hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ và ĐMST của Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM có mục tiêu chính là kết nối nghiên cứu khoa học và ĐMST nhằm hỗ trợ thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN tại TP.HCM. Sản phẩm của nhiệm vụ này là báo cáo mô tả thiết kế nền tảng (platform) kết nối nghiên cứu khoa học và ĐMST.

tbdh1

Hoạt động hỗ trợ chuyển giao công nghệ, giới thiệu sản phẩm  tại Techmart Công nghệ sau thu hoạch do CESTI - Sở KH&CN triển khai trong năm 2020.

Yêu cầu về chức năng của nền tảng này là giao dịch công nghệ trực tuyến, chia sẻ thông tin và tri thức, cho phép bên cung giới thiệu năng lực, kết quả nghiên cứu, dịch vụ để doanh nghiệp tra cứu, đặt vấn đề chuyển giao công nghệ, hợp tác phát triển công nghệ; hỗ trợ tương tác trực tuyến để chuyên gia, doanh nghiệp thảo luận, tư vấn các vấn đề phát sinh trong quá trình nghiên cứu, chuyển giao công nghệ.

Nhiệm vụ Xây dựng nền tảng thúc đẩy hoạt động ĐMST bao gồm 2 nội dung: một là, báo cáo tư vấn các nội dung thực hiện và các bước tiến hành nhằm triển khai xây dựng nền tảng; hai là mô hình vận hành để duy trì hoạt động của nền tảng trong hiện tại và tương lai dành cho các thành phần trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (đơn vị quản lý, nguồn kinh phí hoạt động và duy trì).

Mục tiêu là tạo môi trường kết nối online cho các thành phần trong hệ sinh thái, cộng đồng khởi nghiệp; là nền tảng hỗ trợ toàn diện cho các startup, huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ cho các startup phát triển từ đầu đến cuối (từ giai đoạn học tập tại trường, giai doạn ý tưởng, đến tiền ươm tạo, ươm tạo, tăng tốc, phát triển và tăng trưởng). Đồng thời, tạo môi trường cho các thành phần trong cộng đồng khởi nghiệp tìm kiếm đối tác, kết nối và chia sẻ nguồn lực hiện có; thúc đẩy các hoạt động tư vấn, đào tạo cộng đồng về ĐMST, các hoạt động xúc tiến thương mại góp phần phát triển hệ sinh thái ĐMST trên địa bàn Thành phố; giúp thu hút vốn đầu tư cho startup.

tbdh2

Trưng bày, giới thiệu sản phẩm của Startup ở Không gian giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp tại CESTI - Sở KH&CN.

Nhiệm vụ Phát triển hệ thống quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ và ĐMST đặt mục tiêu xây dựng nền tảng (platform) hoạt động trong lĩnh vực KH&CN, kết nối các hoạt động về nghiên cứu khoa học và ĐMST. Sản phẩm của nhiệm vụ là hệ thống quản lý nhiệm vụ KH&CN và ĐMST (hồ sơ, tương tác, làm việc trên mạng). Đây là bài toán về tăng cường quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, giúp thống nhất phương pháp và quy trình, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Việc đặt hàng thực hiện nhiệm vụ KH&CN nhằm kết nối, thúc đẩy hỗ trợ hoạt động ĐMST, thu hút các ý tưởng hay từ cộng đồng khởi nghiệp, có định hướng cho từng ngành để cùng nhau xây dựng và phát triển. Điểm khác biệt của đặt hàng này là quá trình hợp tác chặt chẽ giữa người đặt hàng và người tham gia giải quyết vấn đề đặt hàng, thay vì chỉ có bên giải quyết vấn đề thực hiện. Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, bên đặt hàng sẽ cùng theo sát với bên giải quyết để đưa ra các ý tưởng, cách thức thực hiện phù hợp thực tế và hoàn thiện ý tưởng đạt hiệu quả cao nhất. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đặt hàng nêu trên do Sở KH&CN cấp.

Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến ngày 29/4/2021. Sau đó, Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ để xét chọn các hồ sơ đăng ký. Trên cơ sở kết quả tuyển chọn của Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ với tổ chức.

Tổ chức có nhu cầu tìm hiểu thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Ông Lê Thanh Trang (Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM)

  • Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.
  • Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn.
  • Số điện thoại: 028.39325883, 0933692929.
  • Email: lttrang.skhcn@tphcm.gov.vn).

Hoàng Kim - cesti.gov.vn

Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM năm 2021 (I-Star 2021) chính thức nhận đơn dự thi từ 1/4 đến 31/8, với giải thưởng lên đến 50 triệu đồng mỗi giải.

Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 (I-Star 2021) chính thức được phát động từ ngày 1/4/2021. Đây là năm thứ tư Giải thưởng I-Star được tổ chức nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng.

istar2021

Ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (bìa trái) - và ông Bùi Thế Duy - Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ - trao giải thưởng I-Star 2020 cho Đối tượng 1 - Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

I-Star là Giải thưởng thường niên do UBND Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì. Giải thưởng được tổ chức bởi sự phối hợp của tám Sở, ngành (Sở Khoa học và Công nghệ - Trưởng ban tổ chức Giải thưởng, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Công thương, Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính). Qua 3 năm tổ chức (2018-2020), Giải thưởng đã thu hút được 749 hồ sơ của 4 nhóm đối tượng tham gia (Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tác phẩm truyền thông, giải pháp đổi mới sáng tạo và cá nhân, tổ chức hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp) và 33 hồ sơ đã được trao giải. Đặc biệt, Giải thưởng đã nhận được sự đồng hành tài trợ từ các doanh nghiệp như: Ngân hàng TMCP Bắc Á, Tập đoàn Vingroup, Công ty Cổ phần Chuỗi Thực phẩm TH, Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TPHCM, KeyApply-Visa Services, Tổ hợp công nghệ giáo dục Topica; Doanh nghiệp tư nhân bánh kẹo Á Châu (ABC bakery); Trung Tâm Nghiên Cứu và Phát Triển Nông Nghiệp Công Nghệ Cao - Ban Quản lý Khu NNCNC; Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ; Viện Nghiên cứu Nuôi Trồng Thủy sản 2; Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV (CNS); Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Nhà xưởng Lập Thành; Liên Hiệp HTX Thương mại Tp.HCM (Saigon Co.op); Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH Một Thành Viên (SaiGonTourist).…

Năm 2020, không chỉ đạt số lượng gấp đôi năm đầu tiên, chất lượng các bài dự thi Giải thưởng I-Star ngày càng được khẳng định về hiệu quả ứng dụng, được cộng đồng đánh giá cao với 303 bài dự thi ở bốn nhóm đối tượng. Ban tổ chức đã chọn 40 bài thi vào vòng chung kết. Ở nhóm đối tượng 1 "Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo", giải thưởng thuộc về Văn phòng đại diện Triip PTE, LTD tại TP.HCM, Công ty cổ phần BE Group, Công ty cổ phần Bravo HR. Ở nhóm đối tượng 2 "Giải pháp đổi mới sáng tạo", giải thưởng được trao cho Quận đoàn 1 với bài thi “S4Liffe - ứng dụng hiến máu cứu người” và Công ty cổ phần Vũ trụ Xanh với bài thi "Cây ATM nhả gạo - nhả khẩu trang" cho những người khó khăn trong dịch COVID-19. Ở nhóm đối tượng 3 "Tác phẩm truyền thông có nhiều tác động đến hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp", hai tác phẩm được trao giải là bài “Chọn con đường khó để tái chế rác thải nhựa” (tác giả Minh Tâm - Thời báo Kinh tế Sài Gòn) và Chuyên trang Đổi mới sáng tạo (tác giả Trọng Nhân - báo Tuổi Trẻ). Ở nhóm đối tượng 4 "Tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp", giải thưởng thuộc về Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ (thuộc Đại học Bách khoa, ĐHQG TP.HCM), Hội đồng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp phía Nam, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp Seed Planter.

Để lọt vào Top 40 sản phẩm xuất sắc nhất, các bài dự thi sẽ được đánh giá dựa trên sự bình chọn của cộng đồng mạng xã hội tại vòng sơ khảo, sau đó bằng kết quả chấm giải của đội ngũ giám khảo có uy tín cao và việc bình chọn tiếp tục của cộng đồng tại vòng chung kết.

istar20212

Ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM (bìa trái) - và ông Nguyễn Anh Thi - Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM - trao giải thưởng I-Star 2020 cho Đối tượng 2 - Giải pháp đổi mới sáng tạo

Toàn bộ bài thi được đăng tải công khai và cập nhật liên tục trên website chính thức của Giải thưởng, giúp cho việc lan toả và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội thuận tiện hơn, tạo thêm sức hấp dẫn và không khí vận động ủng hộ cho các bài tham dự lọt vào vòng chung khảo.

I. Đối tượng tham dự:

1. Đối tượng 1 - Các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: là doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập để thực hiện ý tưởng kinh doanh trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh.

2. Đối tượng 2 - Các giải pháp đổi mới sáng tạo: là cách thức mới, có tính sáng tạo được áp dụng nhằm giải quyết những vấn đề của cộng đồng.

3. Đối tượng 3 - Các tác phẩm báo chí truyền thông về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp: là tác phẩm báo chí, loạt tác phẩm, chuyên mục, chuyên đề thuộc các loại hình báo chí có tác động tích cực đến cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

4. Đối tượng 4 - Các cá nhân, tổ chức khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo có đóng góp tích cực cho cộng đồng: là các tổ chức ươm tạo, tổ chức hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo, nhà đầu tư thiên thần, các chuyên gia tư vấn,... có đóng góp tích cực cho hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

II. Cơ cấu giải thưởng: Tổng số giải thưởng là 12, trong đó mỗi nhóm đối tượng được chọn trao 3 giải đồng hạng. Mỗi giải thưởng bao gồm: Giấy công nhận, Cúp lưu niệm của Ban Tổ chức và tiền thưởng trị giá 50 triệu đồng.

III. Hồ sơ tham dự: Mỗi đối tượng tham dự Giải thưởng nộp 1 bộ hồ sơ gồm:

1. Phiếu ứng cử/ đề cử tham dự Giải thưởng (Mẫu 01),

2. Bài giới thiệu (Mẫu 02).

Các biểu mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Giải thưởng www.doimoisangtao.vn/giaithuong2021

IV. Thời gian

1. Thời gian nhận bài dự thi: đến hết ngày 31/8/2021

2. Thời gian bình chọn:

  • Đối với tất cả hồ sơ tham dự: đến hết ngày 31/8/2021
  • Đối với các hồ sơ vào vòng Chung kết: đến hết ngày 30/9/2021

3. Tổ chức xét chọn: Trên cơ sở kết quả bình chọn của cộng đồng tính đến hết ngày 31/8/2021, Ban tổ chức xem xét và lựa chọn 10 hồ sơ/nhóm đối tượng có lượt bình chọn cao nhất vào vòng Chung kết và thông báo rộng rãi trên trang www.doimoisangtao.vn/giaithuong2021 vào đầu tháng 9.

4. Lễ công bố kết quả và trao giải thưởng sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 2021 (WHISE 2021).

Giải thưởng I-Star 2021 hứa hẹn sẽ chứng kiến sự bùng nổ của nhiều dự án độc đáo, có tiềm năng phát triển và có sức ảnh hưởng hữu ích cho cộng đồng, hướng đến việc xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại.

 

Thông tin liên hệ:

Ban thư ký Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TPHCM 2021

Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.39320122 (Anh Tuấn Anh) – 028.38258857 – 0907.176.313 ( Chị Luận)

Email: dtanh.skhcn@tphcm.gov.vn - truyenthong@cesti.gov.vn

Website: www.doimoisangtao.vn/giaithuong2021

Hoàng Kim - cesti.gov.vn

Nhằm thúc đẩy hoạt động của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) ở Thành phố, Sở KH&CN TP.HCM mời cộng đồng khởi nghiệp ĐMST đăng ký thực hiện các dự án hỗ trợ hoạt động ĐMST và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021.

Theo thông báo, 05 nội dung được khuyến khích triển khai là: (1) Huấn luyện về khởi nghiệp ĐMST, (2) Tổ chức các sự kiện kết nối, truyền thông hỗ trợ hoạt động của hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST; (3) Ươm tạo các dự án khởi nghiệp ĐMST; (4) Nâng cao năng lực cho các cơ sở ươm tạo, phòng thí nghiệm mở; (5) Ươm tạo, phát triển và tăng tốc cho các dự án khởi nghiệp ĐMST.

Ở nội dung thứ nhất, đơn vị đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách Thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện nhưng không vượt quá 200.000.000 đồng, trường hợp đặc biệt (cao hơn mức quy định trên) sẽ do Giám đốc Sở KH&CN quyết định. Các mục tiêu triển khai là hoạt động huấn luyện về ĐMST, quản trị hoạt động ươm tạo, hoạt động tư vấn – cố vấn, huấn luyện phương pháp tư duy sáng tạo, phương pháp nghiên cứu khoa học - ĐMST, kỹ năng khởi nghiệp sáng tạo, kỹ năng gọi vốn và các nội dung khác có liên quan…

Ở nội dung thứ hai, đơn vị đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách Thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện nhưng không vượt quá 200.000.000 đồng, trường hợp đặc biệt (cao hơn mức quy định trên) sẽ do Giám đốc Sở KH&CN quyết định. Mục tiêu triển khai là hỗ trợ cộng đồng tổ chức các sự kiện kết nối các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST, hệ sinh thái khởi nghiệp xã hội thông qua các hoạt động hội thảo, hợp tác, kết nối thị trường, truyền thông, quảng bá sản phẩm, liên kết và chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm ý tưởng, cơ hội hợp tác, tiếp cận quỹ đầu tư mạo hiểm…

Ở nội dung thứ ba, đơn vị đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách Thành phố tối đa đến 50% tổng kinh phí thực hiện nhưng không vượt quá 500.000.000 đồng. Đồng thời, các dự án sau khi ươm tạo sẽ được xem xét hỗ trợ kinh phí từ Chương trình Speedup (theo quy định tại Quyết định số 5342/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của UBND TP.HCM về ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo). Mục tiêu là hỗ trợ các cơ sở ươm tạo, trường, Viện phát triển, ươm tạo các ý tưởng, dự án khởi nghiệp ĐMST, khởi nghiệp xã hội giải quyết các vấn đề cộng đồng thông các hoạt động tìm kiếm, tuyển chọn, huấn luyện, hỗ trợ phát triển sản phẩm, xây dựng mô hình kinh doanh…

dknc

Giám đốc Sở TS. Nguyễn Việt Dũng đề nghị các cơ sở ươm tạo đẩy mạnh hỗ trợ cho startup phát triển những ứng dụng phục vụ cho ngành giáo dục cũng như phục vụ lợi ích xã hội theo định hướng của Thành phố.

Ở nội dung thứ tư, đơn vị đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách Thành phố tối đa không quá 80.000.000 đồng/nhiệm vụ/doanh nghiệp cho các hoạt động thành lập cơ sở ươm tạo hoặc đầu mối ươm tạo công nghệ, riêng các nhiệm vụ thuê chuyên gia để triển khai các khóa huấn luyện – đào tạo sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện nhưng không vượt quá 200.000.000 đồng, trường hợp đặc biệt (cao hơn mức quy định trên) có thể xem xét hỗ trợ đến 50% nhưng không vượt quá 300.000.000 đồng.

Ở nội dung thứ năm, mỗi dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ tối đa 02 tỷ đồng, thời gian hỗ trợ không quá 24 tháng và có thể xem xét hỗ trợ theo nhiều giai đoạn. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ cho các dự án có sự tham gia đồng đầu tư từ nhà đầu tư khác theo tỷ lệ 1:1; hoặc các dự án có giải pháp ĐMST giúp giải quyết các vấn đề của thành phố như thất nghiệp, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, ngập nước, bảo vệ môi trường, giáo dục, y tế cộng đồng…

Sở KH&CN TP.HCM sẽ ưu tiên hỗ trợ hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST trong 4 nhóm ngành công nghiệp (cơ khí; điện tử - công nghệ thông tin; hóa dược - cao su; chế biến tinh lương thực - thực phẩm), các công nghệ và các sản phẩm ĐMST có lợi thế cạnh tranh hoặc có tiềm năng phát triển của Thành phố như công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ tài chính (Fintech), công nghệ giáo dục (edtech), khởi nghiệp xã hội, công nghệ in 3D, Robotics, nông nghiệp thông minh, du lịch…

Thông tin liên hệ:

Phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM

Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: 0283.9320121 - 0283.9320122

Hoàng Kim - cesti.gov.vn

Clip hoạt động


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537345