SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Danh sách có 5 chính sách
Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cơ sở
Đối tượng tham gia:

- Hợp tác xã nông nghiệp, nông dân trên địa bàn quận huyện.
- Cán bộ quản lý và phụ trách nông nghiệp các quận huyện.

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cơ sở
Đối tượng tham gia:

Ủy ban nhân dân các quận huyện

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cơ sở
Đối tượng tham gia:

Viện, trường, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ, hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhóm khởi nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cơ sở
Đối tượng tham gia:

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, làng nghề, hộ kinh doanh, nông dân trên địa bàn Thành phố.

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cơ sở
Đối tượng tham gia:

Viện trường, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhóm khởi nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

cshotro

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353