SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Danh sách có 3 kết quả
Loại nghiên cứu: Các biểu mẫu
Mục tiêu:

Mẫu A1-BCTĐ: Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ.
Mẫu A2-BCSDKP: Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí.
Mẫu A3-BCSPHT: Báo cáo sản phẩm khoa học và công nghệ đã hoàn thành.
Mẫu A4-BCSPUD: Báo cáo sản phẩm khoa học và công nghệ đã được chuyển giao, ứng dụng vào thực tế.

nghiencuukhohocvacongnghe

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353