SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Triển khai các chính sách hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh Thông báo đặt hàng

Ngày thông báo: 29-02-2024

Sở Khoa học và Công nghệ kính mời các tổ chức tham gia triển khai các chính sách hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 433/KH-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai các chính sách hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024.

Thúc đẩy việc phát triển bền vững và mạnh mẽ cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở hỗ trợ các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo.

II. LĨNH VỰC ƯU TIÊN

1. Lĩnh vực Thương mại điện tử;

2. Lĩnh vực Công nghệ tài chính;

3. Lĩnh vực Logistic;

4. Lĩnh vực Công nghệ giáo dục;

5. Lĩnh vực Y tế và chăm sóc sức khỏe;

6. Lĩnh vực Nông nghiệp công nghệ cao;

7. Lĩnh vực Phát triển bền vững;

8. Lĩnh vực Chuyển đổi số;

9. Lĩnh vực An ninh mạng.

III. TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN DỰ ÁN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO

Dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo được tuyển chọn dựa theo các tiêu chí sau:

1. Tính sáng tạo.

2. Năng lực tổ chức thực hiện.

3. Hiệu quả kinh tế hoặc tác động xã hội.

4. Thị trường tiềm năng.

5. Ứng dụng công nghệ.

6. Mô hình kinh doanh.

IV. NỘI DUNG

1. Mức hỗ trợ, nội dung, điều kiện hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn tiền ươm tạo

1.1. Mức hỗ trợ 40 triệu đồng/dự án và thời gian hỗ trợ không quá 6 tháng/dự án.

1.2. Nội dung hỗ trợ:

a) Tiền công lao động trực tiếp cho cá nhân, nhóm cá nhân thực hiện dự án: 10 triệu đồng/dự án.

b) Hỗ trợ chi phí tổ chức hoạt động tuyển chọn dự án; chi phí thuê chuyên gia; chi phí sử dụng các dịch vụ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; chi phí sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung: 30 triệu đồng/dự án.

1.3. Điều kiện hỗ trợ từ ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh: Tại thời điểm đăng ký, dự án chưa nhận được bất kỳ nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh cho giai đoạn tiền ươm tạo.

1.4. Các cơ quan nhà nước được cấp kinh phí thực hiện (Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân Quận - Huyện và các đơn vị có liên quan) và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, trường , viện, cơ sở ươm tạo,… có nhu cầu tổ chức các hoạt động tuyển chọn/chương trình ươm tạo/cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn tiền ươm tạo có văn bản đề xuất gửi về Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, tổ chức tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức chủ trì phù hợp tham gia chủ trì thực hiện. Việc tuyển chọn/giao trực tiếp được thực hiện theo quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh

2. Mức hỗ trợ, nội dung, điều kiện hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn ươm tạo

2.1. Mức hỗ trợ 80 triệu đồng/dự án và thời gian hỗ trợ không quá
12 tháng/dự án.

2.2. Nội dung hỗ trợ:

a) Tiền công lao động trực tiếp cho cá nhân, nhóm cá nhân thực hiện dự án: 30 triệu đồng/dự án.

b) Hỗ trợ chi phí tổ chức hoạt động tuyển chọn dự án; chi phí thuê chuyên gia; chi phí sử dụng các dịch vụ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; chi phí sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung: 50 triệu đồng/dự án.

2.3. Điều kiện hỗ trợ từ ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh: Tại thời điểm đăng ký, dự án chưa nhận được bất kỳ nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh cho giai đoạn ươm tạo.

2.4. Các cơ quan nhà nước được cấp kinh phí thực hiện (Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân Quận - Huyện và các đơn vị có liên quan) và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, trường , viện, cơ sở ươm tạo,… có nhu cầu tổ chức các hoạt động tuyển chọn/chương trình ươm tạo/cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn ươm tạo có văn bản đề xuất gửi về Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, tổ chức tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức chủ trì phù hợp tham gia chủ trì thực hiện. Việc tuyển chọn/giao trực tiếp được thực hiện theo quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Mức hỗ trợ, nội dung, điều kiện hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn tăng tốc

3.1. Mức hỗ trợ 400 triệu đồng/dự án và thời gian hỗ trợ không quá 12 tháng/dự án. Ưu tiên cho các dự án có đối ứng từ các nhà đầu tư khác.

3.2. Nội dung hỗ trợ:

a) Tiền công lao động trực tiếp cho cá nhân, nhóm cá nhân thực hiện dự án: 150 triệu đồng/dự án.

b) Hỗ trợ chi phí thuê chuyên gia; chi phí sử dụng các dịch vụ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; chi phí sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung: 250 triệu đồng/dự án.

3.3. Điều kiện hỗ trợ từ ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh: tại thời điểm đăng ký, dự án chưa nhận được bất kỳ nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh cho giai đoạn tăng tốc.

3.4. Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, trường, viện, cơ sở ươm tạo,… có nhu cầu được hỗ trợ lập hồ sơ đề xuất theo quy định tại quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh gửi về Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, thẩm định, triển khai thực hiện theo quy định.

V. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ

1. Đối tượng đăng ký

- Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, trường, viện, cơ sở ươm tạo,… và các đơn vị có liên quan. Là pháp nhân được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam có chức năng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

- Có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của nhiệm vụ.

- Có đủ kinh nghiệm, năng lực, phương án huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

2. Điều kiện đăng ký tham gia

Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ và cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ không vi phạm các quy định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành tại Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (chi tiết tại https://dost.hochiminhcity.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat/ban-hanh-quy-che-quan-ly-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thanh-pho-ho-chi-minh/).

VI. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Thành phần hồ sơ

- Thuyết minh nhiệm vụ:

+ Đối với khoản 1 và 2 Mục IV: Mẫu A1.1-TM-NVUT.

+ Đối với khoản 3 Mục IV: Mẫu A1.2-TM-NVTT.

- Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo mẫu;

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu A5-LLTC);

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và các cộng tác viên tham gia nhiệm vụ (Mẫu A6-LLKH);

- Văn bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu/cam kết đồng đầu tư kinh phí thực hiện nhiệm vụ (nếu có);

- Bảng báo giá nguyên, nhiên liệu, vât tư, phụ tùng, dụng cụ, năng lượng, tài liệu, số liệu,… (nếu có).

(Chi tiết: https://drive.google.com/drive/folders/1tq9C6h_D6tOHSdESIdjVahQREtwNWRSL)

2. Cách thức đăng ký hồ sơ

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2024.

- Thành phần hồ sơ: theo khoản 1 Mục VI của Thông báo này.

- Cách thức nộp hồ sơ:

+ Các tài liệu gửi theo dạng tập tin pdf và phải được ký tên, đóng dấu xác nhận của tổ chức đăng ký thực hiện.

+ Nén tất cả thành phần hồ sơ tại khoản 1 Mục VI của Thông báo này thành 01 tập tin (đặt tên tập tin như sau: Mã hồ sơ theo danh mục - Điện thoại liên lạc; Ví dụ: 101-2024-093369xxxx), phải đặt mật khẩu (tùy chọn) cho tập tin và nộp trực tuyến trên dịch vụ công của Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ https://qlnvdn.doimoisangtao.vn/.

Đến thời hạn kết thúc nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tập hợp và mời các tổ chức đăng ký thực hiện nhiệm vụ đến cung cấp mật khẩu, mở và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trước khi tổ chức tuyển chọn (Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định, không đặt mật khẩu).

VII. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn.

- Điện thoại: 028.39320121 (Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ).

Tài liệu đính kèm:
TB_644.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353