SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Triển khai “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024” của Sở Khoa học và Công nghệ Chung

Ngày thông báo: 01-04-2024

Căn cứ Hướng dẫn số 5744/HD-SLĐTBXH ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn TP.HCM năm 2024 (sau đây gọi tắt là Tháng hành động).

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở) triển khai thực hiện như sau:

I.     MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1.   Mục đích

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; đồng thời thúc đẩy công chức, viên chức, người lao động thực thi nghiêm pháp luật theo chủ đề của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

2.   Yêu cầu

Tổ chức các hoạt động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 có hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện lao động của Sở.

II.    NỘI DUNG - GIẢI PHÁP

1.    Chủ đề của Tháng hành động: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”. 

2.    Thời gian: Từ ngày 01 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2024.

3.    Các hoạt động chính của Sở để hưởng ứng Tháng hành động:

-       Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động trong Tháng hành động năm 2024 và phổ biến đến các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc Sở.

-       Treo băng rôn tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động trước cổng Sở.

-       Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và hoạt động hưởng ứng Tháng hành động trên website Sở.

III.  CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

-      Kế hoạch số 5106/KH-BCĐTƯ ngày 28 tháng 11 năm 2023 củq Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Trung ương ban hành về triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024;

-      Kế hoạch số 909/KH-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2024 của UBND Thành phố về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024;

Hướng dẫn số 5744/HD-SLĐTBXH ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn TP.HCM năm 2024./.

Tài liệu đính kèm:
1033-KH_tháng_hành_động_2024.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353