SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Danh sách có 67 thủ tục hành chính
Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
Thời gian giải quyết:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Cấp độ 2
Lĩnh vực tiếp công dân
Thời gian giải quyết:

10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, người tiếp công dân có trách nhiệm trả lời trực tiếp hoặc thông báo bằng văn bản đến người đã đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Cấp độ 2
Lĩnh vực sở hữu trí tuệ
Thời gian giải quyết:

- 03 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản mở hồ sơ, Sở Khoa học và công nghệ thông báo kết quả mở hồ sơ;

- 15 ngày làm việc kể từ ngày lập Biên bản mở hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thành lập, tổ chức họp hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án (hoặc ủy quyền cho Giám đốc Sở KH&CN thành lập);

- 03 ngày làm việc kể từ ngày thông qua Biên bản họp, Sở Khoa học và công nghệ thông báo bằng văn bản kết quả họp hội đồng;

44 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản mở hồ sơ (không tính thời gian tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và thủ tục tiến hành tại các cơ quan khác)

- 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đã được hoàn thiện theo kết luận của hội đồng, Sở Khoa học và Công nghệ gửi hồ sơ cho Cục Sở hữu trí tuệ;

- 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được  thông báo kết quả thẩm định dự toán kinh phí, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định dự toán kinh phí từ ngân sách.

- 03 ngày làm việc kể từ ngày Tổ thậm định dự toán kinh phí thông qua Biên bản họp, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả thẩm định dự toán kinh phí.

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đã được hoàn thiện theo kết luận của Tổ thẩm định dự toán kinh phí, Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn ngân sách sự nghiệp KH&CN Trung ương đối với các dự án địa phương quản lý, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo và công bố kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án đã được phê duyệt

Cấp độ 2
Lĩnh vực sở hữu trí tuệ
Thời gian giải quyết:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của tổ chức chủ trì dự án;
- Các thay đổi, điều chỉnh khác: Trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ

Cấp độ 2
Lĩnh vực sở hữu trí tuệ
Thời gian giải quyết:

-Thông báo tạm dừng thực hiện nhiệm vụ: trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được hồ sơ đề nghị chấm dứt hợp đồng hợp lệ.
- Xem xét, ban hành Quyết định chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án: sau khi tổ chức kiểm tra, đánh giá hồ sơ và hiện trường. Trường hợp cần thiết phải tổ chức lấy ý kiến tư vấn của các nhà khoa học, chuyên gia quản lý.

Cấp độ 2
Lĩnh vực sở hữu trí tuệ
Thời gian giải quyết:

58 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
 -  Thông báo cho tổ chức chủ trì tính hợp lệ của hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
- Tổ chức chủ trì dự án bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ.
- Thành lập Hội đồng: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án họp lệ;
- Tổ chức họp hội đồng: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có Quyết định thành lập Hội đồng;
- Trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định công nhận kết quả thực hiện dự án: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ các tài liệu công nhận kết quả thực hiện dự án.

Cấp độ 2
Lĩnh vực giải quyết khiếu nại
Thời gian giải quyết:

- Trường hợp bình thường: không quá 45 ngày; phức tạp: không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý.
- Trường hợp vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn: không quá 60 ngày; phức tạp: không quá 70 ngày kể từ ngày thụ lý

Thời hạn giải quyết tại Thanh tra thành phố như sau:
Ÿ Tại Thanh tra Thành phố
Đối với thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai thuộc thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
- Thời gian giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết (đối với vụ việc bình thường), trong đó:
+ Thời gian giải quyết tại Thanh tra Thành phố là 40 ngày tại bước xác minh vụ việc khiếu nại, tổ chức đối thoại.
+ Thời gian giải quyết tại Ủy ban nhân dân thành phố và Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố là 05 ngày tại bước ra quyết định giải quyết khiếu nại
- Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết, trong đó:
+ Thời gian giải quyết tại  Thanh tra Thành phố là 55 ngày tại bước xác minh vụ việc khiếu nại, tổ chức đối thoại.
+ Thời gian giải quyết tại Ủy ban nhân dân thành phố và Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố là 05 ngày  tại bước ra quyết định giải quyết khiếu nại.
- Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết, trong đó:
+ Thời gian giải quyết tại  Thanh tra Thành phố là 55 ngày tại bước xác minh vụ việc khiếu nại, tổ chức đối thoại.
+ Thời gian giải quyết tại Ủy ban nhân dân thành phố và Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố là 05 ngày  tại bước ra quyết định giải quyết khiếu nại.
- Đối với vụ việc phức tạp, ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết, trong đó:
+ Thời gian giải quyết tại  Thanh tra Thành phố là 65 ngày  tại bước xác minh vụ việc khiếu nại, tổ chức đối thoại.
+ Thời gian giải quyết tại Ủy ban nhân dân thành phố và Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố là 05 ngày  tại bước ra quyết định giải quyết khiếu nại.

Cấp độ 3
thutuchanhchinh
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10506999