SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Danh sách có 4 thủ tục hành chính
Lĩnh vực lựa chọn nhà thầu
Thời gian giải quyết: - Trường hợp giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư và bên mời thầu: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu.

- Trường hợp giải quyết kiến nghị của người có thẩm quyền: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu.

Cấp độ 2
Lĩnh vực lựa chọn nhà thầu
Thời gian giải quyết: + Đối với chủ đầu tư và bên mời thầu: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu.
+ Đối với Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị: 20 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu

+ Đối với Người có thẩm quyền giải quyết kiến nghị: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị.

Cấp độ 2
Lĩnh vực lựa chọn nhà thầu
Thời gian giải quyết: + Đối với chủ đầu tư và bên mời thầu: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu.
+ Đối với Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị: 20 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu

+ Đối với Người có thẩm quyền giải quyết kiến nghị: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị.

Cấp độ 2
Lĩnh vực lựa chọn nhà thầu
Thời gian giải quyết: - Trường hợp giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư và bên mời thầu: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu.

- Trường hợp giải quyết kiến nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu.

Cấp độ 2
thutuchanhchinh

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351