SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Danh sách có 2 thủ tục hành chính
Lĩnh vực lựa chọn nhà đầu tư
Thời gian giải quyết: - Trường hợp giải quyết kiến nghị của bên mời thầu: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư.
- Trường hợp giải quyết kiến nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố:
+ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư, Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

+ Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

Cấp độ 2
Lĩnh vực lựa chọn nhà đầu tư
Thời gian giải quyết:


- Trường hợp giải quyết kiến nghị của Bên mời thầu: Trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư.
- Trường hợp giải quyết kiến nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư.

Cấp độ 2
thutuchanhchinh

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351