SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Danh sách có 15 thủ tục hành chính
Cấp độ 2
Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Thời gian giải quyết:

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Cấp độ 3
Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Thời gian giải quyết:

- 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký.

- 20 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả hành động khắc phục theo biên bản đánh giá thực tế.

Cấp độ 2
Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Thời gian giải quyết:

- 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký.

- 20 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả hành động khắc phục theo biên bản đánh giá thực tế.

Cấp độ 2
Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Thời gian giải quyết:

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận bản công bố đầy đủ, đúng quy định.

Cấp độ 3
Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Thời gian giải quyết:

05 ngày làm việc

Cấp độ 2
Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Thời gian giải quyết:

Đang chuẩn hóa

Cấp độ 2
Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Thời gian giải quyết:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, ban hành văn bản Thông báo về việc kiểm tra.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ sở nhập khẩu nhận được văn bản thông báo, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoàn thành việc kiểm tra, ban hành văn bản Thông báo kết quả kiểm tra.

Cấp độ 3
Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Thời gian giải quyết:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, phù hợp.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ nhưng không phù hợp: 
+ Không đáp ứng yêu cầu về nhãn: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu chất lượng và người nhập khẩu khắc phục về nhãn hàng hóa trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc. Ngay sau khi người nhập khẩu có bằng chứng khắc phục, chứng chỉ chất lượng của lô hàng, thì cấp Thông báo lô hàng nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng.
+ Trường hợp hàng hóa nhập khẩu có chứng chỉ chất lượng không phù hợp với hồ sơ của lô hàng nhập khẩu hoặc chứng chỉ chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu chất lượng.
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thời gian bổ sunghồ sơ, người nhập khẩu không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ trong thời gian quy định, thì Thông báo “Lô hàng không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ” gửi tới người nhập khẩu và cơ quan Hải quan đồng thời chủ trì, phối hợp cơ quan kiểm tra liên quan tiến hành kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa tại cơ sở của người nhập khẩu.
- Khi kiểm tra hồ sơ, phát hiện thấy hàng hóa nhập khẩu phải áp dụng biện pháp tăng cường kiểm tra:Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Chi cục thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu.Thời gian giải quyết được tính theo kết quả được xử lý. Cụ thể:
+ Trường hợp kết quả đánh giá sự phù hợp của hàng hóa nhập khẩu phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng thì thời hạn giải quyết hồ sơ được tính theo trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

+ Trường hợp kết quả đánh giá sự phù hợp của hàng hóa nhập khẩu không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng thì thời hạn giải quyết hồ sơ được tính theo trường hợp hồ sơ đầy đủ nhưng không phù hợp.

Cấp độ 3
Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Thời gian giải quyết:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cấp độ 3
thutuchanhchinh

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351