SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Danh sách có 33 thủ tục hành chính
Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ
Thời gian giải quyết:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Một phần
Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ
Thời gian giải quyết:

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Một phần
Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ
Thời gian giải quyết:

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Một phần
Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ
Thời gian giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Một phần
Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ
Thời gian giải quyết:

10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Một phần
Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ
Thời gian giải quyết:

10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Một phần
Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ
Thời gian giải quyết:

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp kết quả khoa học và công nghệ có liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau có nội dung phức tạp cần mời chuyên gia hoặc thành lập hội đồng tư vấn thẩm định, đánh giá, thời hạn cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Một phần
Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ
Thời gian giải quyết:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp bổ sung sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ, thời hạn cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Một phần
Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ
Thời gian giải quyết:

+ Trường hợp phải đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: 50 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ cần được đo kiểm thì thời gian đo kiểm không được tính vào thời gian thực hiện đánh giá.

+ Trường hợp không phải đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thông tin trực tuyến
Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ
Thời gian giải quyết:

- Trường hợp phải đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: Trong thời hạn 50 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ cần được đo kiểm thì thời gian đo kiểm không được tính vào thời gian thực hiện thẩm định.

Thông tin trực tuyến
thutuchanhchinh

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353