SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Cấp độ 3 Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Tên thủ tục Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu
Lĩnh vực Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ sở pháp lý

Luật Đo lường năm 2011(có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2012);

- Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường (có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2012);

- Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường (có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2014).

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cơ sở nhập khẩu lập hồ sơ đăng ký kiểm tra khi nhập khẩu nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh) từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

- Bước 2: Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Cấp biên nhận có hẹn ngày trả kết quả cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xác nhận các hạng mục hồ sơ đầy đủ, chưa hợp lệ trong Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường và yêu cầu cơ sở nhập khẩu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ. Trường hợp quá thời hạn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định mà vẫn chưa bổ sung đủ hồ sơ thì cơ sở nhập khẩu phải có văn bản gửi Chi cục nêu rõ lý do và thời gian hoàn thành.

- Bước 3: 
+ Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục ra thông báo về việc kiểm tra đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn khi nhập khẩu và gửi cho cơ sở nhập khẩu.
+ Trong thời gian mười (10) ngày làm việc kể từ ngày cơ sở nhập khẩu nhận được thông báo về việc kiểm tra đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn khi nhập khẩu, Chi cục thực hiện việc kiểm tra và ra Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường. 

- Bước 4: Căn cứ vào thời hạn giải quyết, cơ sở nhập khẩu đến nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ:
+ Giấy Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường (theo Mẫu);

+ Bản chính hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu: Hợp đồng, tờ khai hàng hóa nhập khẩu; danh mục hàng hóa (packing list); giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) (nếu có); thuyết minh kỹ thuật của phương tiện đo (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt hoặc cả hai thứ tiếng) (trường hợp nhập khẩu phương tiện đo).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Đối tượng

Cơ sở nhập khẩu phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn đối với phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn thuộc một trong các trường hợp sau:
+ Có thông báo của cơ quan thực hiện kiểm tra trên thị trường, trong sử dụng về việc không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định và đề nghị tăng cường kiểm tra khi nhập khẩu;
+ Theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về đo lường;
+ Thông tin, cảnh báo của tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài về phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường có nguy cơ xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân khác;

+ Kết quả khảo sát về đo lường đối với phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn trên thị trường, trong sử dụng phát hiện sự không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường theo quy định.

Thời gian giải quyết

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, ban hành văn bản Thông báo về việc kiểm tra.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ sở nhập khẩu nhận được văn bản thông báo, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoàn thành việc kiểm tra, ban hành văn bản Thông báo kết quả kiểm tra.

Lệ phí Không
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân TP. HCM
Cấp độ Cấp độ 3
Nộp trực tuyến Đăng ký tại đây
Tài liệu đính kèm DangKyKiemTraDoLuong.doc
34_TCDLCL.docx
thutuchanhchinh

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537347