SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Cấp độ 3 Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Tên thủ tục Thủ tục Xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia
Lĩnh vực Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ sở pháp lý

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (có hiệu lực từ ngày 01/7/2008).
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (có hiệu lực từ ngày 15/01/2009).
- Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (có hiệu lực kể từ ngày 20/8/2011).

- Thông tư số 07/2012/TT-BKHCN ngày 02/4/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 7, Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định giải thưởng Chất lượng Quốc gia (có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2012).

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham dự giải thưởng Chất lượng Quốc gia trước ngày 01 tháng 5 và nộp hồ sơ tham dự trước ngày 15 tháng 6 hàng năm trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả -Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (địa chỉ số 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh) từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) hoặc qua đường bưu điện. 
- Bước 2: Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:
* Trường hợp nộp trực tiếp:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ;
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì công chức kiểm tra xác nhận các hạng mục hồ sơ chưa đầy đủ trong phiếu tiếp nhận hồ sơ và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
* Trường hợp nộp qua bưu điện:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì thực hiện giải quyết hồ sơ theo quy định. 
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì mời người nộp hồ sơ đến bổ sung theo quy định.
- Bước 3: Hội đồng sơ tuyển Thành phố Hồ Chí Minh:
+ Xem xét, đánh giá hồ sơ và đánh giá tại tổ chức, doanh nghiệp tham dự.
+ Lập hồ sơ đánh giá và đề xuất với Hội đồng quốc gia danh sách các tổ chức, doanh nghiệp được đề nghị trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.
+ Thông báo bằng văn bản kết quả đánh giá và các thông tin phản hồi khác cho tổ chức, doanh nghiệp sau khi có kết quả đánh giá của Hội đồng sơ tuyển.
+ Trước ngày 01 tháng 8 hàng năm, căn cứ và kết quả đánh giá trên hồ sơ và đánh giá tại tổ chức, doanh nghiệp, Hội đồng sơ tuyển Thành phố Hồ Chí Minh quyết định danh sách các tổ chức, doanh nghiệp được đề xuất xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và gửi các hồ sơ liên quan cho Hội đồng quốc gia (thông qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng). 
- Bước 4: Hội đồng quốc gia Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét và thẩm định hồ sơ của các tổ chức, doanh nghiệp tham dự được Hội đồng sơ tuyển đề xuất trao giải và các hồ sơ liên quan của Hội đồng sơ tuyển.Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quốc gia cử đoàn đánh giá tiến hành đánh giá, thẩm định tại chỗ đối với doanh nghiệp để bổ sung các thông tin làm cơ sở cho việc xét chọn và trao giải. 
Căn cứ kết quả đánh giá, thẩm định hồ sơ và tại tổ chức, doanh nghiệp, Hội đồng quốc gia quyết định danh sách các tổ chức, doanh nghiệp được đề xuất tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.
- Bước 5: Trước ngày 01 tháng 10 hàng năm, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng gửi lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân Thành phố đối với các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện để hiệp y trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. 
- Bước 6: Trong thời gian 15 ngày kể từ khi nhận được văn bản đề nghị hiệp y, Ủy ban nhân dân Thành phố có văn bản trả lời. 
- Bước 7: Trước ngày 01 tháng 11 hàng năm, Hội đồng quốc gia và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoàn thiện hồ sơ các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện trao giải và lập hồ sơ trình Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.
- Bước 8: Trước ngày 15 tháng 11 hằng năm, Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cho các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ.
- Bước 9:
+ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm thông báo kết quả xét thưởng cho Hội đồng sơ tuyển và các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải sau khi có quyết định trao giải của Thủ tướng Chính phủ. 
+ Vào tháng 12 hằng năm sau khi có quyết định trao giải của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức lễ trao giải cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.
- Bước 10: Căn cứ vào thời hạn giải quyết, cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu điện.
+ Lần 1: Sau ngày 01 tháng 8 hàng năm, tổ chức, doanh nghiệp đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ nhận thông báo bằng văn bản kết quả đánh giá và các thông tin phản hồi khác của Hội đồng sơ tuyển. 
+ Lần 2: Nhận thông báo kết quả xét thưởng của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bộ Khoa học và Công nghệ 

+ Lần 3: Vào tháng 12 hằng năm, nhận quyết định và được trao giải của Thủ tướng Chính phủ.

Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:
+ Bản đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.
+ Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp.
+ Báo cáo tự đánh giá theo bảy tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.
+ Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (bản sao chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan).
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất.
+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất.
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất (nếu có).
* Trong trường hợp hồ sơ được gửi qua hệ thống bưu điện thì bản sao có chứng thực.

- Số lượng: 05 bản in và 01 đĩa CD.

Đối tượng

Tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia có tư cách pháp nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian giải quyết

- Hội đồng sơ tuyển quyết định danh sách các tổ chức, doanh nghiệp được đề xuất xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và gửi các hồ sơ liên quan cho Hội đồng quốc gia trước ngày 01 tháng 8 hằng năm.
- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng gửi lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân Thành phố đối với các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện để hiệp y trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia trước ngày 01 tháng 10 hàng năm.
- Hội đồng quốc gia và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị danh sách các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện trao giải và lập hồ sơ trình Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia trước ngày 01 tháng 11 hàng năm.
- Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cho các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 hằng năm.

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Lễ trao giải cho tổ chức, doanh nghiệp đạt giải vào tháng 12 hằng năm sau khi có quyết định trao giải của Thủ tướng Chính phủ.

Lệ phí Không
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân TP. HCM
Cấp độ Cấp độ 3
Nộp trực tuyến Đăng ký tại đây
Tài liệu đính kèm DangKyGiaiThuong.doc
36_TCDLCL.docx
thutuchanhchinh

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537347