SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH MỤC THÔNG TIN ĐƯỢC CÔNG KHAI

1. Văn bản quy phạm pháp luật; điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên

2. Thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của Sở

3. Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở

4. Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Sở tham mưu được đưa ra lấy ý kiến người dân

5. Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của Sở

6. Thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; thông tin về đấu thầu; thông tin liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn do Sở phụ trách

7. Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác động tiêu cực đến sức khỏe, môi trường; kết luận kiểm tra, thanh tra, giám sát liên quan đến việc bảo vệ môi trường, sức khỏe của cộng đồng, an toàn thực phẩm, an toàn lao động theo quy định

8. Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc; địa chỉ, số điện thoại, số fax, thư điện tử công vụ của Sở và người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin; nội quy, quy chế do Sở ban hành

9. Thông tin về tuyển dụng

10. Báo cáo công tác định kỳ

11. Thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học

12. Thông tin khác phải được công khai theo quy định của pháp luật

tiepcanthongtin

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353